REGULAMIN KURSU „ZOSTAŃ BUSINESS COACHEM”

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem W stacjonarnym kursie oraz kursie on-line organizowanym przez Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, adres e-mail: instytut@mukoid.com we współpracy z Manufakturą Osiągnięć Agnieszka Polarczyk, pod nazwą „Zostań Business Coachem”

Sekcja 1
Organizacja i postanowienia ogólne

2. Organizatorem kursu „ Zostań Business Coachem Mukoid”, oraz „Zostań Business Coachem on-line Mukoid” jest Instytut Mukoid Komunikacja dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, NIP: 6771046434 dalej zwany ‘Instytut’.

3. Czas trwania kursów edycji online i edycji stacjonarnej:

– edycja online składa się z 20 godzin (10 spotkań x 2 godziny)
– edycja stacjonarna składa się z 24 godzin (3 spotkania x 8 godzin)

4. Warunkiem zaliczenia programu kursu i otrzymania certyfikatu, jest uczestnictwo w minimum 9 spotkaniach (18 godzin) w wypadku kursu online, 2,5 dnia szkoleniowego (20 godzin) w wypadku kursu stacjonarnego.

5. W przypadku uczestnictwa w mniejszej liczbie godzin niż wskazane w punkcie 4, uczestnik może otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie.

6. Miejsce Kursu:

a) Kurs Zostań Business Coachem online prowadzony jest zdalnie, lecz w sposób synchroniczny (tj. zapewniający kontakt dydaktyczny przy jednoczesnej obecności uczestnika i osoby prowadzącej) poprzez technologię platformy Zoom lub analogiczną, a materiały dydaktyczne do pracy własnej (tzw. „Materiały”) udostępniane są uczestnikom drogą elektroniczną.

b) Kurs Zostań Business Coachem Edycja Stacjonarna w Krakowie odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora na stronie https://biznes.studiacoachingu.com

7. Organizator dostarcza uczestnikom kursu online dostęp do technologii online na czas trwania kursu.

8. Uczestnik kursu online oświadcza, że zapoznał się z instrukcją korzystania z technologii online (tzw. „Instrukcja”), że jest ona dla niego zrozumiała oraz że dysponuje opisanym w niej sprzętem umożliwiającym uczestnictwo w kursie.

9. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przekazie wynikające w niedopełnienia przez Uczestnika postanowień punktu 8.Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przekazie wynikające w niedopełnienia przez Uczestnika postanowień punktu 9.

Sekcja 2
Dane osobowe

11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych wymienionych w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, i dostępna jest pod adresem https://biznes.studiacoachingu.com/polityka-prywatnosci/

Sekcja 3
Uczestnictwo w kursach oraz postanowienia końcowe

18. Warunkiem uczestnictwa w Kursie Zostań Coachem Biznesu on-line jest rejestracja poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie https://biznes.studiacoachingu.com oraz wniesienie odpowiedniej opłaty (ceny kursu).

19. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – o kolejności przyjęcia na kurs decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora.

20. Organizator może ograniczyć liczbę przyjęć na daną edycję kursu ze względu na dbałość o jakości nauczania. Organizator zaproponuje w takim przypadku zapis na listę rezerwową lub uczestnictwo w kolejnym analogicznym kursie.

21. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego kursu w przypadku niezebrania grupy 6 uczestników. O odwołaniu szkolenia Organizator ma obowiązek poinformować uczestników najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, drogą elektroniczną na wskazany w ankiecie adres e-mail.
Organizator zobowiązuje się również do zwrotu wpłaconej przez Uczestnika kwoty z tytułu zakupu udziału w szkoleniu w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia o odwołaniu szkolenia. Możliwość przesunięcia środków na Edycje w innym terminie będzie uzgadniana indywidualnie z zainteresowanym takim rozwiązaniem Uczestnikiem.

23. Ustala się następujące warunki ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w kursie po dokonaniu wpłaty ceny studiów:

– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, zwrot 100% wpłaconej kwoty
– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, zwrot 50%
wpłaconej kwoty
– nie przewidujemy rezygnacji w terminie późniejszym, za wyjątkiem ważnych zdarzeń losowych. Takie przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
– uczestnik może wnioskować o przeksięgowanie wpłaconej kwoty na poczet innej edycji studiów lub uczestnictwa innej osoby w danej edycji studiów.

24. Zajęcia mogą być nagrywane przez Organizatora (z wyłączeniem interakcji pomiędzy samymi uczestnikami) i używane do jego potrzeb w celach dokumentacyjnych, badawczych oraz rozwojowych, dla potrzeb doskonalenia świadczonych usług szkoleniowych.

25. Nagrywanie usług a także kontrolny monitoring ze strony Operatorów Regionalnych poprzez dostęp do usługi stanowi realizację wymogu PARP dla osób korzystających z dofinansowania do usług szkoleniowych.

26. Uczestnik może nagrywać interakcje odbywające się w czasie zajęć lub pomiędzy nimi wyłącznie za zgodą wszystkich osób w nich uczestniczących. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego rodzaju nagrań przez uczestników.

27. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego “logowania się” na platformie szkoleniowej w terminach zajęć wyznaczonych i podanych do wiadomości przez Instytut Mukoid.

28. Uczestnik kursu korzystający z dofinansowania (bony szkoleniowe) zobowiązuje się do uczestniczenia w minimum 80% zajęć zaplanowanych w programie kursu. W przypadku uczestniczenia w mniejszej ilości zajęć i rezygnacji, organizator może wymagać pokrycia pełnych kosztów obejmujących okres uczestnictwa w kursie.

29. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia telefonu oraz innych urządzeń podczas zajęć.

30. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do treści i materiałów otrzymanych podczas kursu. Wszystkie materiały (teksty, prezentacje, nagrania audio i wideo, rysunki, grafiki, scenariusze ćwiczeń itp.), a także nagrania zajęć, a w szczególności sesji coachingowych objęte są prawem autorskim i ich powielanie lub udostępnianie bez formalnej pisemnej zgody właściciela praw podlegają sankcjom karnym. Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie w trakcie trwania kursu takich warunków, aby powyższe materiały oraz przebieg szkolenia nie był w żaden sposób dostępny dla osób postronnych. Naruszenie tego warunku przez uczestnika skutkuje natychmiastowym skreśleniem go z listy studentów oraz sądowym wnioskiem o odszkodowanie w wysokości kosztów organizacji programu studiów i opracowania materiałów.

31. Inne naruszenie przez uczestnika kursu postanowień tego regulaminu może skutkować usunięciem z listy uczestników kursu.

32. W przypadku zastrzeżeń do świadczonych usług szkoleniowych Uczestnikowi przysługuje pisemne prawo do odwołania się do Instytutu Mukoid. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, 31-316 Kraków, ul. Pużaka 3, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: instytut@mukoid.com lub doręczona osobiście do biura firmy. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. prawach konsumenta Dz. U. z 2017 r. poz. 683.
Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie, regulaminie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

33. Wszelkie wynikłe spory między Organizatorem a Uczestnikiem związane z wykonaniem postanowień niniejszych Ogólnych warunków, Strony zobowiązują się rozpatrzyć w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

34. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.